1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: VERSO Nyelviskola Betéti Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/D.
Adószám: 21409291-2-08
Cégjegyzékszám: 08-06-010764
Email: verso@verso.hu
Weblap: www.verso.hu
Telefon/Fax: +36 99 523 550
Mobiltelefon: +36 70 520 4838
(továbbiakban: Adatkezelő)

2. BEVEZETÉS

Az adatok kezelésével összefüggésben a VERSO Nyelviskola Bt., mint Adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket a www.verso.hu (továbbiakban: Weblap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

VERSO Nyelviskola Bt. által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Weblap használatával, az űrlapok kitöltésekor az adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. VERSO Nyelviskola Bt. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. VERSO Nyelviskola Bt. tiszteletben tartja a Weblap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli. VERSO Nyelviskola Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ön a Weblap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

3. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK

Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

A VERSO Nyelviskola Bt. által a weblapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Weblap használata során megadott személyes adatok kezelése az űrlapok kitöltésével kezdődik és az űrlapokon megadott adatok törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti a VERSO Nyelviskola Bt.-től az Adatkezelő levelezési címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

6. KEZELT ADATOK KÖRE

Az Ajánlatkérés űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az árajánlatkéréstől számított 5 év

Az Írj nekünk űrlaphoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az árajánlatkéréstől számított 5 év

Sütik – Cookie

A cookie-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészés közben a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek a Weblap látogatásával. Minden Weblap használónak lehetősége van a böngészőjében letiltani az ún. cookie (süti) használatát. Amennyiben ezt nem teszi meg, a VERSO Nyelviskola Bt. ezen adatokat csak statisztikai célokra használhatja fel. A cookie-k bármikor törölhetőek a számítógépről, akár a böngésző segítségével.

Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat a VERSO Nyelviskola Bt. jogosult megismerni. Az adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A továbbított adatok egyéb célra nem használhatóak fel. A fent leírtakon kívül az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára –jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az Adatkezelő bármelyike kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt, Önre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, javítását kérni. Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha – a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül megvizsgálja, és eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.

9. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. EGYÉB SZABÁLYOK

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az Info tv. rendelkezéseinek, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó joggyakorlatoknak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Adatvédelemmel kapcsolatos panasza esetén forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz!

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: www.naih.hu